എം ടെക് ,ഒരു മലയാളം ടെക് ബ്ലോഗ് ആണ് . മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടെന്റുകൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ബ്ലോഗ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് . മലയാളി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൂടെ കൂടാവുന